Kunst & Cultuur
IN SINT-PIETERS-WOLUWE VZW


Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe vzw
Cultureel Centrum
Charles Thielemanslaan 93
1150 Brussel

Tram 39 of 44 vanuit Metro Montgomery
Halte Groene Hond 
Villo! stations 63 - 126 - 128

Tickets en info, abonnementen, seizoensbrochure:
Telefoon: 02 773 05 92 of e-mail: kunst.cultuur@woluwe1150.be

Website: http://kunstencultuur.woluwe1150.be 

Facebook:
www.facebook.com/kunstencultuurspw

Bankrekening : 734 - 2041901 – 60
IBAN : BE73 7342 0419 0160
BIC : KREDBEBB

Ondernemingsnummer : 461.581.527

Paspartoe  Brussel Welkom!


Privacybeleid van Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe vzw 
Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe vzw  doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe vzw  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe vzw  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe vzw 
Charles Thielemanslaan 93
1150 Sint-Pieters-Woluwe   Brussel
Tel.: 02 773 05 92 – E-mail:  kunst.cultuur@woluwe1150.be

Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe vzw  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Het versturen van berichten betreffende ons aanbod, nieuwsbrieven en eventuele praktische berichten betreffende onze werking.
• We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
• Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Alle personen die namens Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe vzw  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe vzw  kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.